गुणस्तरमा सबै टेलिकम कम्पनी असफल

मूल्य घट्दा पनि घटेन ब्यान्डविथ